Statutter revidert februar 2015

 Statutter for Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening
§ 1. Klubbens navn er Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening.

§ 2. Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening er en uavhengig organisasjon.

§ 3. Klubbens oppgave er å ta vare på og restaurere kjøretøyer og andre gjenstander av motorhistorisk interesse i Nord Trøndelag.

§ 4. Alle med interesse for motorhistorie kan bli medlem av klubben.

Medlemskontigent betales pr. 15. Mars. Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Alle betalende medlemmer har stemmerett.

§ 5. Klubben skal hjelpe medlemmene med å skaffe til veie deler og litteratur til medlemmenes kjøretøyer. Medlemmene på sin side bør hjelpe hverandre med deler og skal orientere klubbens redaktør / sekretær om hvilke deler de kan tenke seg å selge / bytte bort. Medlemmene forplikter å orientere klubben om kjøretøyer de selv måtte komme over som de ikke har anledning til å ta seg av selv.

§ 6. Klubben skal arbeide for å beholde kjøretøyer som hører inn under klubbens interesseområde i distriktet.

§ 7. Styret skal bestå av minimum 6 personer. Av disse skal det velges:

1) Leder

2) Nestleder

3) Sekretær

4) Kasserer

5) Motorsykkeloppmann

6) Styremedlem

Leder velges for ett år av gangen. Resten av styret for to år av gangen.

Årsmøte velger to revisorer og to personer til valgkomite.

Kasserer, motorsykkeloppmann og nestleder velges ett år, sekretær og styremedlem velges det påfølgende år. Eventuelle tilpasninger vedtas av årsmøte.

Styret skal løse følgende oppgaver:

1) Arrangere medlemsmøter, turer og løp.

2) Holde kontakt med andre klubber, samt museer.

3) Besvare henvendelser fra medlemmene.

4) Samarbeide med andre klubber gjennom Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøysklubber. (LMK)

5) Sende ut medlemskriv før årsmøte. Nytt fra årsmøtet 3. febr.2015

6) Utnevne forsikringskontakter.

7) Motorsykkeloppmann har ansvar for å arrangere motorsykkelløpet ”Verdalsrace”

8) Vedlikeholde nettside

Styret må sørge for geografisk spredning på medlemsmøtene, slik at flest mulig av medlemmene får anledning til å delta på møter.

§ 8. Bare årsmøtet kan endre klubbens statutter. Endringsforslag trenger 2/3 flertall for å kunne aksepteres. Forslagene må være styre i hende minst 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar.

Innkallelsen til årsmøtet skal være medlemmene i hende minst 14 dager før den avholdes. Hvis medlemmene er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan medlemmene votere skriftlig på forhånd, eller ved fullmakt.

§ 9. Klubbens regnskap skal legges frem for årsmøte i revidert stand.

§10. Medlemmene har til enhver tid innsynsrett i klubbenes regnskaper og protokoller.

§11. Graverende brudd på klubbens interesser kan føre til eksklusjon. Bare årsmøtet kan vedta slik reaksjonsform, og da med 2/3 flertall.

Eventuelle forslag må være styre i hende minst 60 dager før generalforsamlingen.

Styret har plikt til å orientere dem som ønskes ekskludert om forslaget umiddelbart.

Vedkommende har rett til å forsvare seg muntlig på årsmøtet..

§12. Ekskluderte medlemmer fra denne eller likesinnede klubber må søke styret om opptak.

§13. Æresmedlemskap i Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening.

1. Et æresmedlem kan bare utnevnes av et enstemmig styre.

Forslag til ett nytt æresmedlem kan komme fra klubbens medlemmer.

Ved uenighet i styret bringes forslaget videre til årsmøtet.

2. For å bli Æresmedlem i NTMF skal en person enten:

a. Ha utført en langvarig og ekstraordinær god tjeneste for foreninga som

medlem av styret.

b. Ha utført et ekstraordinært stort og/eller viktig arbeid for bevaring av

ting som har motorhistorisk betydning i Nord Trøndelag.

c. Ha utført et ekstraordinært stort og/eller viktig arbeid for å gi

allmenheten informasjon/kunnskap om Nordtrøndersk motorhistorie.

3. Et æresmedlem har alle rettigheter som andre medlemmer, og har

Gratis medlemskap i foreninga.

4. Et æresmedlemskap er livsvarig. Og kan sies opp kun av medlemmet

selv eller et enstemmig styre. Nytt fra Årsmøtet 3. febr. 2015

§14. Årsmøtet kan oppløse klubben, og bare ved 2/3 flertall. Klubbens eiendeler og konti skal overtas av lokale museer eller sikres gjennom andre institusjoner.