Landsmøte 2018 LMK, Gardermoen 7.april 2018

Landsmøte 2018 LMK, Gardermoen 7.april 2018

Publisert av Steinar Røstad den 16.09.18.

Godt oppmøte, ca 120 deltakere, flere med fullmakter. Antall klubber 59, 339 stemmer til stede, 620 stemmer.

Bjørn G. Johannesen innledet med en kommentar til egen avgang som styreleder 31.12. 2018, og poengterte at han selv ikke hadde hatt noen problemer med å fortsette, med vurdering av habilitet fra sak til sak. Avgangen skyldtes manglende tillit fra resten av styret.

Valg av møteleder, sekretær og fullmaktskomite ble utført.

Årsberetning ble gjennomgått og godkjent, uten vesentlige kommentarer.

Regnskap 2017 ble gjennomgått av generalsekretær. Størst kostnadsvekst var på posten Uforutsette kostnader, kr. 458 000,-. Dette beløpet er i sin helhet kostnader til advokatbistand i forbindelse med konflikten med Watercircles. Landsmøtet 2017 ga styret fullmakt til å innkalle nødvendig juridisk bistand i denne konflikten.

Neste punkt var foreningens arbeidsplan, som beskriver de viktigste aktivitetene.

Viktige moment her er nasjonalt og internasjonalt arbeid for å bevare retten til å bruke kjøretøyene våre. Det kommer stadig nye forslag til begrensninger innen enkelte land og på EU-nivå. Et eksempel er Hellas, hvor det nå er forbudt å kjøre historiske kjøretøy.

Ellers jobbes det med å heve anseelsen til historiske kjøretøy. LMK-stafetten i 2017 er et vellykket eksempel på tiltak for å oppnå dette.

På administrativt nivå jobbes det med kompetanseheving på ansatte. LMK sine arkiv er under digitalisering, og www.lmk.no skal oppdateres mer. LMK-nytt på epost vil fortsatt være en kanal for informasjon direkte til klubbene – her er det viktig at informasjonen spres fra epostmottaker i den enkelte klubb og videre ut til det enkelte medlem. Administrasjonen vil ta kontakt med kjøretøyklubber som ikke er medlemmer i LMK. med tanke på å øke medlemsmassen.

Strategi og handlingsplan for 2018

• Strategisk politisk arbeid

o Årlig møte med politikere

o Være aktiv i media – mal powerpoint og brosjyre

o Delta på politiske arenaer - Arendasluka

o Delta i FIVA

• Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltakelse utad

o Delta på nasjonale treff – være synlige

o Delta på kulturelle arenaer

o Markere 40-års jubileum i 2019 – Midt-Norge?

o Utvikle samarbeidet med Amcar og andre

• Utvikle LMK som faglig kompetansebank

o Utvikle oversikt over ressurspersoner og miljø i LMK

o Synliggjøre LMK som nasjonal aktør med fagkunnskap på kulturhistoriske kjøretøy

• Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

o Gjennomføre jurs i styrearbeid og mediehåndtering

o Avholde temarettede samlinger

o Utvikle medlemstilbud og fordeler

Videre ble det behandlet innkommede forslag om å rette tiltak mot tidligere tillitsvalgt Bjørn Austad Hvaleby, angående flere beklagelige forhold som oppsto for noen år tilbake, med forgreninger til dagens situasjon. Landsmøtet vedtok å ikke rette ytterligere tiltak mot Hvaleby.

Neste sak var størrelse på klubbenes medlemsavgift i LMK. Bakgrunnen ligger i at forslagsstillerne ønsker en økonomi for LMK hvor man blir mindre avhengig av inntekter fra forsikringsordningen. Forslag til ny kontingent varierer fra kr. 10,- til kr. 75,- pr medlem. Landsmøtet vedtok en økning med kr 20,- til ny kontingent kr 35,- pr medlem. Det ble samtidig vedtatt at det skal settes ned et utvalg med hensikt utvikling av forbundets framtidige økonomi.

Norgesløpet var neste sak. i 2018 blir dette i Grenland. For 2019 blir det et eget jubileumsarrangement i regi av LMK. For 2020 går søknadsfristen ut 1. mai 2018, og det er ikke innkommet søknader. Det oppfordres til å søke, gjerne også mindre klubber i samarbeid. Innkommet forslag var å gjøre om LMK-garantien på kr. 50 000,- til arrangørklubben om til et tilskudd på kr. 50 000,-. Etter avstemming ble styrets forslag om å opprettholde dette som en garantiordning vedtatt.

Et forslag er fremmet om å gjøre om styrets antall til 5 representanter. Forslaget ble vedtatt.

Budsjett 2018 ble gjennomgått. Det ble påplusset kr. 30 000,- til styrets representasjon og lobbyvirksomhet. Budsjettet ble vedtatt med denne endring.

Siste post på dagsorden var valg. Valgkomiteen hadde følgende forslag:

Styreleder: Torbjørn Evanger

Styremedlem: Øyvind Wiksaas

Styremedlem: Per Ramsøskar

Styremedlem Geir Iversen

Styremedlem: Thor Longva

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Valgkomite ble enstemmig gjenvalgt.

Deretter ble landsmøtet presentert for innlegg fra forskjellige aktører.

If presenterte forsikringsavtalen med LMK. Et spørsmål som ble stilt var hvordan forsikringstagere blir kontrollert når de opplyser at de er medlem i en LMK-klubb. Svaret var at dette er basert på tillit, men at dette vil bli fulgt opp av etterkontroller ved henvendelser til klubbene via LMK. Videre vil det bli innført dokumentasjonssystemer basert på frivillighet, gjennom LMK. Gjennomføring av dette vil være basert på mulighetene som ligger i det nye personverndirektivet.

Et annet spørsmål var om hvorfor det er forskjell på tilbudet om veteranforsikring i Amcar og i LMK. Svaret var at tilbudene er basert på ønsker og krav fra de forskjellige organisasjonene.

Videre kom det spørsmål rundt hva som skjer ved en skade på et veterankjøretøy. Her vil dedikerte skadebehandlere med erfaring med veterankjøretøy bli tildelt sakene. Det vil også bli utarbeidet en database på aktuelle verksted for skadereparasjoner på veterankjøretøy.

På spørsmål om bruken av kjøretøy med veteranforsikring som brukskjøretøy er det fortsatt ingen fasit – men det skal litt til før bruk av kjøretøyet til jobben iblant vil føre til avkorting. Man bør uansett disponere et hovedkjøretøy til daglig bruk.